https://jeeves.nl/app/themes/jeeves-theme/dist/images/header-notification-image.png
Zorg jij ook graag voor anderen? Kom bij ons werken!
Jeeves logo
Jeeves logo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deel 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Jeeves gedeponeerd op bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 4 oktober 2021.

“Chauffeursdiensten”: het door Jeeves ter beschikking stellen van Privéchauffeurs voor vervoer in auto’s van de Opdrachtgever;

“Diensten”: de diensten verleend door Jeeves in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het verlenen van Chauffeursdiensten, Haal en breng diensten, Hospitality diensten en Parkeerdiensten;

“Haal en breng diensten”: het halen/brengen van auto’s van de Opdrachtgever of van klanten van de Opdrachtgever ten behoeve van onderhoud;

“Hospitality diensten”: het verlenen van diverse dienstverlening pakketten met waarbij gastheren en gastvrouwen ter beschikking worden gesteld;

“Jeeves”: Jeeves Patient Journeys B.V.

“Opdrachtgever”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht heeft verleend aan Jeeves tot het verrichten van de Diensten;

“Parkeerdiensten”: het door de Opdrachtgever uitbesteden van parking van auto’s van gasten aan Jeeves, bijvoorbeeld Valet-parking of parkeerbegeleiding;

“Privéchauffeur”: een bij Jeeves ingeschreven of ingeleend natuurlijk persoon;

“Reistijd”: de tijd die een Privéchauffeur reizend naar het overeengekomen (ophaal)adres doorbrengt;

“Rijtijd”: de tijd die een Privéchauffeur rijdend in de auto van de Opdrachtgever doorbrengt, waarbij de Privéchauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd;

“Wachttijd”: de tijd die een Privéchauffeur wachtend ten behoeve van de Opdrachtgever doorbrengt.

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van alle officiële Nederlandse feestdagen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden van Jeeves zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Jeeves en Opdrachtgever waarbij Jeeves Diensten levert aan Opdrachtgever. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Andere voorwaarden of voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Jeeves en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging, door een ondertekende offerte, bevestiging per email, mondelinge bevestiging of door de aanvang met haar dienstverlening door Jeeves zonder dat de Opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 De Opdrachtgever geeft Jeeves naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking, die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verlenen van de Diensten.

 

Artikel 4 Offertes
4.1 De offertes van Jeeves zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Jeeves schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jeeves verstrekte gegevens waarop Jeeves zijn offerte heeft gebaseerd. Indien een offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Jeeves het recht binnen twee (2) Werkdagen na ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaardde offerte, deze offerte te herroepen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

5.1 Jeeves zal zich inspannen om de Diensten naar beste kunnen uit te voeren.
5.2 Jeeves bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Diensten worden uitgevoerd, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de Opdrachtgever.
5.2 Jeeves heeft het recht om de Diensten te laten verrichten door derden en zal zorg dragen dat die derden daartoe bekwaam zijn.

 

Artikel 6 Prijzen
6.1 De door Jeeves vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
6.2 Bij overeenkomsten die door Jeeves, geheel of gedeeltelijk, worden uitgevoerd tussen 24.00 uur en 7.00 uur of op zon- en feestdagen zal het uurtarief tijdens voornoemde uren of dagen met 50% worden verhoogd.
6.3 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere eventuele lasten als gevolg van gewijzigde wetgeving die zich voordoen na het uitbrengen van de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst, zijn voor rekening van Opdrachtgever en zal Jeeves bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 na de factuurdatum, in euro’s. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling of tot verrekening van verschuldigde bedragen.
7.2 Jeeves kan in het kader van een overeenkomst met de Opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van de overeenkomst met de Opdrachtgever zal Jeeves het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

 

Artikel 8 Niet tijdige betaling

8.1 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig de verschuldigde bedragen betaalt, dan is de Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand (een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend), tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval die geldt. Daarnaast is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 60,- exclusief BTW.

8.2 Een betaling door de Opdrachtgever strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de oudste factuur.

8.3 Jeeves kan in geval van een niet tijdige betaling van haar factuur door de Opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling de verlening van haar Diensten staken en alle overeenkomsten met de Opdrachtgever onmiddellijk beëindigen (ontbinden of opzeggen).

 

Artikel 9 Klachten

9.1 Eventuele klachten ten aanzien van de verleende Diensten en/of facturen van Jeeves dienen binnen 3 Werkdagen na het verlenen van de Diensten en/of na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis te worden gebracht aan Jeeves, waarna Jeeves daar inhoudelijk op zal reageren. Indien een klacht niet overeenkomstig de hiervoor genoemde wijze wordt ingediend, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en kan er geen sprake kan zijn van enige vergoeding door Jeeves of aansprakelijkheid van Jeeves.

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1 Jeeves is slechts aansprakelijk voor directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor gevolgschade / indirecte schade, waaronder inbegrepen enige winstderving, uitdrukkelijk is uitgesloten) met een maximum van EUR 5.000 (vijf duizend euro) en uitsluitend voor zover deze schade valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Jeeves en door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Niet beperkt of uitgesloten is de aansprakelijkheid van Jeeves voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jeeves of zijn leidinggevende ondergeschikten en/of voor elke andere aansprakelijkheid die op basis van de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
10.2 In het geval van Parkeerdiensten, is Jeeves slechts aansprakelijk voor directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor gevolgschade / indirecte schade, waaronder inbegrepen enige winstderving, uitdrukkelijk is uitgesloten) met een maximum van EUR 500 (vijf honderd euro). Deze schade moet worden geconstateerd ten tijde dat het voertuig in handen van Jeeves was of bij overhandiging van de sleutels aan de eigenaar / gebruiker. Niet beperkt of uitgesloten is de aansprakelijkheid van Jeeves voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jeeves of zijn leidinggevende ondergeschikten en/of voor elke andere aansprakelijkheid die op basis van de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.
10.3 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Jeeves aansprakelijk zou worden gesteld door Opdrachtgever als gevolg van door Jeeves ingeschakelde derden.
10.4 Alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever en/of een derde jegens Jeeves hebben, dienen op straffe van verval binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever en/of de derde er kennis van heeft genomen of redelijkerwijs kennis van had kunnen nemen, per aangetekende brief aan Jeeves kenbaar te worden gemaakt.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Jeeves voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien Jeeves door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, is Jeeves gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de verlening van de Diensten op te schorten of de overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van de Diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar keuze van Jeeves, zonder dat Jeeves enige schadevergoeding verschuldigd is.
11.2 In aanvulling op artikel 6:75 BW wordt onder overmacht, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën, waaronder Covid-19 of enig variant daarop; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Jeeves; transportmoeilijkheden en onvrijwillige storingen.

 

Artikel 12 Beëindiging

12.1Jeeves is gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of op te zeggen, onverminderd alle overige rechten van Jeeves (zoals het recht op schadevergoeding):

 

– (A) indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, waarbij in ieder geval, doch niet uitsluitend, het niet of niet tijdig betalen van een factuur als een dergelijke tekortkoming kwalificeert; en,

– (B) indien (i) aan de Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, (ii) de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, zulks wordt verzocht of te verwachten is dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement zal worden aangevraagd, (iii) de Opdrachtgever een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks verzocht is (iv) de Opdrachtgever zijn onderneming (geheel of gedeeltelijk) staakt (v) de Opdrachtgever een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest (vi) de Opdrachtgever overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen (vii) de onderneming van de Opdrachtgever wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard daarvan (viii) de Opdrachtgever onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden na te komen.

 

Artikel 13 Verbod op benadering personeel van Jeeves

13.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd, gedurende de looptijd van een overeenkomst en/of het uitvoeren van een Dienst en binnen een jaar na het eindigen van een overeenkomst en/of na de verlening van een Dienst, personeel van Jeeves te benaderen met het verzoek om gelijke, gelijksoortige en/of aanverwante diensten aan de Diensten uit te voeren bij Opdrachtgever dan wel bij een vennootschap dat aan haar is gelieerd. Bij overtreding van dit verbod is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 7,000,- voor iedere overtreding en van EUR 1,000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (waarbij een gedeelte van de dag als een dag wordt aangemerkt). Het voorgaande laat alle overige rechten van Jeeves (waaronder het recht van Jeeves op vergoeding van de daadwerkelijk door Jeeves geleden schade), onverminderd.

 

Artikel 14 Beroepscode, bescherming privacy en persoonsgegevens

14.1 Jeeves hanteert bij verlening van de Diensten de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens.
14.2 Zonder toestemming van de Opdrachtgever stelt Jeeves geen persoonsgegevens ter beschikking aan anderen; behalve wanneer een wettelijke verplichting of een beroepsverplichting dat zou vragen.
14.3 De Opdrachtgever stemt er mee in dat Jeeves de wederpartijgegevens elektronisch verzamelt, vastlegt, uitwisselt en verwerkt in een database.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en enige overeenkomst gesloten tussen Jeeves en de Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle (contractuele en niet contractuele) geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst gesloten tussen Jeeves en de Opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

15.3 Jeeves is volledig vrij in de selectie van de medewerkers die zij inzet ten behoeve van de Diensten.

 

Deel 2 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van o.a. Chauffeursdiensten

 

Artikel 16 Annulering

16.1 De Opdrachtgever kan, in het geval van geen doorlopende overeenkomst, tot uiterlijk 4 Werkdagen vóór aanvang van de afgesproken dienst, de dienst kosteloos te annuleren. Indien niet uiterlijk 4 Werkdagen vóór aanvang door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Jeeves gerechtigd om het volledig afgesproken bedrag bij de Opdrachtgever te factureren.
16.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een afgesproken dienst kosteloos en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te annuleren bij onvoldoende beschikbaarheid van personeel (waaronder Privéchauffeurs).

 

Artikel 17 Prijzen

17.1 De Rijtijd, Wachttijd en Reistijd die door de Privéchauffeur wordt doorgegeven dat ten behoeve van de Opdrachtgever is gespendeerd wordt door de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier.
17.2 Jeeves brengt altijd, ongeacht de werkelijke duur, minimaal 3 uren in rekening bij de Opdrachtgever.
17.3 Voor reserveringen die worden geplaatst op dezelfde dag als de rit gereden dient te worden, is Jeeves gerechtigd om een bedrag van € 20,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening te brengen.
17.4 Eventueel te maken (hotel)kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de Opdrachtgever. De duur van de overnachting ofwel rusturen liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur. Deze uren worden niet aangemerkt als Werktijd en worden derhalve niet doorberekend.
17.5 Per 8 uur of wanneer de dienst wordt uitgevoerd tussen 18.00 uur en 21.00 uur wordt ten behoeve van de Privéchauffeur een bedrag van €20,- (exclusief BTW) aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
17.6 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de Chauffeursdienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende reçu’s.
17.7 Bij het aanvragen van diensten die binnen 24 uur moeten worden uitgevoerd, wordt er een toeslag van 20% in rekening gebracht. Deze toeslag dient te worden voldaan bovenop de het reguliere uurtarief van de dienstverlening.

 

Artikel 18 Verplichtingen Opdrachtgever ten aanzien van de Chauffeursdiensten

18.1 De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de Privéchauffeur  ter beschikking gestelde voertuig WA en volledige casco dekking/ all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. De Opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden en op verzoek van Jeeves daar een kopie aan Jeeves van te verstrekken.
18.2 De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen en garandeert dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de Opdrachtgever, en meer in het bijzonder een Privéchauffeur van Jeeves.
18.3 De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.
18.4 De Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welke bestuurdersleeftijd en welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.
18.5 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Jeeves geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etcetera. Voorts is de Opdrachtgever alsdan gehouden om alle schade die Jeeves of derden als gevolg daarvan lijdt te vergoeden en dient de Opdrachtgever Jeeves en die derden volledig schadeloos te stellen.
18.6 Indien de Opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat de Opdrachtgever aan één van de in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient de Opdrachtgever zulks onverwijld schriftelijk te melden aan Jeeves, waarna Jeeves de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct te ontbinden, onverminderd het recht van Jeeves op vergoeding van eventueel door Jeeves als gevolg daarvan geleden schade en/of reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid ten aanzien van Chauffeursdiensten

19.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel ‎10 geldt dat:

– (A) Jeeves niet aansprakelijk is voor enige schade of gemaakte kosten in het geval van het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van enigerlei vertraging);

– (B) eventuele schade aan het voertuig, die onder de WA-verzekering vallen, worden over de verzekering van de voertuighouder afgewikkeld;

– (C) Opdrachtgever verplicht is om duidelijk zichtbare schade aan het voertuig direct te melden bij Jeeves, bij gebreke waarvan enige aansprakelijkheid van Jeeves vervalt; en,

– (D) in het geval dat de Privéchauffeur van Jeeves pakketten vervoert voor de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid over deze pakketten en de inhoud daarvan.